منو

1395/01/25 1020

دعوت سازمان موتوري شهرداري رشت جهت همكاري

سازمان موتوري شهرداري رشت از شركت اركان ماشين جهت همكاري هاي فني و تخصصي دعوت به عمل آورد.

سازمان موتوري شهرداري رشت از مهندسين شركت اركان ماشين جهت همكاري در خصوص پاره اي از مسائل فني دعوت به عمل آوردند. شركت اركان ماشين در آينده اي نزديك وارد اين مقوله خواهد شد .موضوعات مرتبط